Voorwaarden voor het gebruik van de Website Love My Salad

De website Love My Salad (Website) is eigendom van wordt beheerd door Rijk Zwaan Distribution B.V., gevestigd aan de Burgemeester Crezéelaan 40, 2678 KX De Lier, Nederland (Rijk Zwaan).

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden (Voorwaarden) zijn van toepassing ieder bezoek aan en het gebruik van deze Website, bovendien zijn deze Voorwaarden van toepassing op alle aanbevelingen, adviezen, illustraties, afbeeldingen, geluiden, recepten, diensten en alle andere informatie op deze Website (Informatie).

Door deze Website te bezoeken en/of te gebruiken ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden kunnen gewijzigd worden. Daarom adviseren wij je om deze Voorwaarden regelmatig door te nemen.

Deze Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd in oktober 2015.

Informatie en aansprakelijkheid
Rijk Zwaan zorgt ervoor dat de Informatie die zij publiceert op deze Website - voor zover redelijkerwijs mogelijk – correct en up to date is, Rijk Zwaan is echter niet verantwoordelijk en garandeert niet dat de Website en/of Informatie correct, up to date en accuraat is, of dat de Website en/of de Informatie vrij is van fouten, malware en/of virussen.

Rijk Zwaan is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van het gebruik van de Website en/of enige Informatie, of de onmogelijkheid om de Website en/of Informatie te gebruiken, waaronder schade veroorzaakt door enige fout of onvolledigheid van Informatie en/of de Website, of enige fout, malware en/of virussen, tenzij dergelijke schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Rijk Zwaan.

Rijk Zwaan is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van het gebruik van recepten die gepubliceerd zijn op de Website of enige (allergische) reactie die het gevolg is van het gebruik van recepten die gepubliceerd zijn op de Website.

Rijk Zwaan is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid om gebruik te maken van enige elektronische vorm van communicatie met deze Website, inclusief – maar niet beperkt tot – schade die het gevolg is van fouten met betrekking tot of vertraging van elektronische communicatie, onderschepping, manipulatie van elektronische communicatie door derden, of bij computer programma’s die gebruikt worden voor elektronische communicatie en/of de verzending van virussen.

Verantwoordelijkheid van de gebruiker
De gebruiker van deze Website is zelf ervoor verantwoordelijk dat zijn profiel en contact details correct en up to date zijn en om zijn wachtwoord geheim te houden.

De gebruiker die Informatie publiceert op deze Website is verantwoordelijk voor (de inhoud van) deze Informatie. De Informatie die op de Website wordt gepubliceerd kan door derden worden ingezien en gebruikt.

De gebruiker zal tijdens het gebruik van deze Website in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en regelgeving handelen.

Rijk Zwaan heeft het recht om je account en/of enig Informatie op je account te verwijderen in het geval je niet in overeenstemming met deze voorwaarden handelt.

 

Intellectueel eigendom
Door Informatie op deze Website te publiceren verleen je Rijk Zwaan het gebruiksrecht om deze Informatie te gebruiken, reproduceren, opslaan, vertalen, distribueren, en/of om deze Informatie openbaar te maken via deze Website en/of in aan deze Website gerelateerde publicaties wereldwijd.

Onverminderd het bovenstaande, blijft je eigenaar van alle (intellectuele eigendoms)rechten op Informatie die je op deze Website publiceert en waarvan je de rechtmatige eigenaar bent.

Het is niet toegestaan om enige Informatie op deze Website te plaatsen die (mogelijk) inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van enige partij.

Gebruikers mogen de Website en Informatie lezen en kopieën maken voor hun persoonlijke gebruik, bijvoorbeeld door middel van het opslaan of printen van deze Informatie. Enig ander gebruik van de Website of Informatie, bijvoorbeeld het opslaan, reproduceren van (een deel van) de Website in een externe internetsite, of het creëren van links, hypertext links of deeplinks tussen deze Website en een andere internetsite, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming met Rijk Zwaan. Door gebruik te maken van deze Website verkrijgt de gebruiker geen recht tot het gebruik van labels, merken of logo’s van Rijk Zwaan.

Ongevraagde ideeën
In het geval je ongevraagd ideeën en/of materialen (ongevraagd ideeën), bestaande uit tekst, afbeeldingen, geluiden, software, informatie of op enige andere wijze (Materialen) op deze Website plaatst of stuurt aan Rijk Zwaan via e-mail of op enige andere wijze, heeft Rijk Zwaan het recht om deze Materialen te vrij te gebruiken, kopiëren, en/of commercieel te exploiteren zonder dat daar een vergoeding voor verschuldigd is, en Rijk Zwaan heeft geen verplichting om deze Materialen vertrouwelijk te behandelen.

Hierbij vrijwaar je Rijk Zwaan tegen enige aansprakelijkheid, acties claims en schade die het gevolg is van het gebruik van Materialen die inbreuk maken op intellectuele eigendoms(rechten) van een derde of die anderszins onrechtmatig is tegenover een derde.

Richtlijnen voor het delen van Informatie
We willen graag dat je Informatie op deze Website plaatst, waarbij we echter wel een aantal richtlijnen hanteren die je in acht dient te nemen.

Als je Informatie op de Website plaatst, dien je ervoor te zorgen dat je het recht hebt om dit te doen. Je mag geen Informatie plaatsen waarvan je niet de eigenaar bent, of die mogelijk inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

Informatie die je op deze Website plaatst mag niet:
• fout, inaccuraat of misleidend zijn;
• inbreuk maken op enige toepasselijke wetten, regels, licenties of rechten van derden;
• schadelijk, bedreigend, lasterlijk, racistisch, of (etnisch) beledigend zijn;
• illegale activiteiten ondersteunen;
• seksueel expliciete afbeeldingen of uitingen bevatten;
• gewelddadig zijn;
• discriminerend zijn op grond van ras, geslacht, religie, seksuele geaardheid en/of handicap;
• schade veroorzaken aan personen of eigendommen, of
• op enige wijze de werking van deze Website verstoren.

Rijk Zwaan heeft het recht om Informatie te verwijderen, indien deze Informatie naar de mening van Rijk Zwaan, niet in overeenstemming is met bovenstaande richtlijnen, of in het geval Rijk Zwaan een melding ontvangt van een derde dat de door een gebruiker geplaatste Informatie inbreuk maakt op rechten van deze derde. In het geval in strijd met relevante wet- of regelgeving wordt gehandeld, heeft Rijk Zwaan het recht om melding hiervan te doen bij de relevante autoriteiten en Rijk Zwaan zal meewerken met deze autoriteiten, onder andere door je identiteit aan de relevante autoriteiten te verstrekken. Rijk Zwaan heeft het recht om je identiteit aan een derde te verstrekken in het geval een derde claimt dat de Informatie die je op de Website geplaatst hebt inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van deze derde.

Je staat ervoor in en garandeert dat enige bijdrage door jou aan deze Website in overeenstemming is met bovenstaande richtlijnen. Je vrijwaart Rijk Zwaan tegen alle acties die het gevolg zijn van Informatie of Materialen die je op de Website hebt geplaatst, en die inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van een derde of op andere wijze onrechtmatig is ten aanzien van deze derde.

Privacy en Cookie Notice
Rijk Zwaan verzamelt en verwerkt persoonlijke data van al haar bezoekers van deze Website in overeenstemming met haar Privacy en Cookie Notice [insert link].

Links
Op deze Website zijn links opgenomen naar externe internet sites. Rijk Zwaan is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar een link is opgenomen op de Website, of die linken naar de Website. De Privacy en Cookie Notice is niet van toepassing op de verwerking van je persoonlijke data op of via een externe internet site.

Ongeldigheid (deel van de) Voorwaarden
Indien deze Voorwaarden deels ongeldig zijn, dan blijven partijen gebonden aan de Voorwaarden die wel geldig zijn. De ongeldige Voorwaarden worden in dat geval vervangen door geldige Voorwaarden die zoveel mogelijk overeenkomen met de inhoud en het doel van deze Voorwaarden.

Producten en Diensten
In het geval je producten van Rijk Zwaan wilt bestellen of gebruik wil maken van door Rijk Zwaan aangeboden diensten, wijzen wij je erop dat de algemene voorwaarden van de Rijk Zwaan onderneming waar de bestelling is geplaatst van toepassing zijn op de verkoop van en de levering van diensten door Rijk Zwaan, en deze voorwaarden worden op verzoek aan u toegezonden. Uw contactpersoon kunt u vinden op www.rijkzwaan.com.

Toepasselijk recht
Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In het geval een geschil ontstaat over of in verband met deze Voorwaarden, zal deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag, Nederland, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen met Rijk Zwaan.