Podmínky používání webové stránky Love My Salad

Webovou stránku Love My Salad (Web) vlastní a spravuje společnost Rijk Zwaan Distribution B.V. se sídlem Burgemeester Crezéelaan 40, 2678 KX De Lier, Nizozemsko (společnost Rijk Zwaan).

Použitelnost
Tyto podmínky používání (Podmínky používání) se vztahují na vaši návštěvu i používání tohoto Webu, stejně jako na všechna doporučení, ilustrace, obrázky, zvuky, rady, recepty, služby i všechny ostatní informace na tomto Webu (Informace).

Přístupem k tomuto Webu nebo jeho použitím vyjadřujete souhlas s platností těchto Podmínek používání. Připomínáme, že tyto Podmínky používání se mohou v průběhu času měnit. Doporučujeme uživatelům tohoto Webu pravidelně sledovat, zda v Podmínkách používání nedošlo k nějakým změnám.

Tyto Podmínky používání byly naposledy změněny dne 2015.

Informace a odpovědnost
Společnost Rijk Zwaan bude rozumně uchovávat Informace zveřejněné na tomto Webu správné a aktuální, nicméně společnost Rijk Zwaan není zodpovědná a nezaručuje, že Web a/nebo Informace na něm jsou správné, aktuální a přesné, nebo že Web nebo Informace na nich neobsahují žádné chyby, vady, malware ani viry.

Společnost Rijk Zwaan nenese odpovědnost za žádné škody vyplývající z použití (nebo neschopnosti použít) Webu či jakýchkoli Informací, včetně škod způsobených nesprávností nebo neúplností Informací a/nebo Webu, nebo jakékoli chyby, vady, malwaru nebo virů, pokud tato škoda není výsledkem úmyslného nesprávného jednání, nebo vinou hrubé nedbalosti ze strany společnosti Rijk Zwaan.

Společnost Rijk Zwaan nenese odpovědnost za jakékoli škody vyplývající z použití receptů zveřejněných na Webu ani za jakékoli (alergické) reakce způsobené použitím receptů zveřejněných na Webu.

Společnost Rijk Zwaan dále nenese odpovědnost za jakékoli škody vyplývající z použití (nebo neschopnosti použít) elektronických prostředků komunikace s tímto Webem, včetně, bez omezení, škod vyplývajících z poruchy nebo zpoždění v doručování elektronických komunikací, zadržení nebo manipulace elektronických komunikací třetími stranami, případně počítačovými programy používanými k elektronické komunikaci a přenosu virů.

Odpovědnost uživatele
Uživatel je odpovědný za správnost a aktuálnost profilu a kontaktních údajů, a uživatel je také povinen chránit své heslo.

Uživatel, který zveřejní Informace na tomto Webu, je zodpovědný za (obsah) těchto Informací. Informace, které zveřejníte na tomto Webu, mohou být zobrazovány a používány dalšími osobami.

Při používání tohoto Webu jednejte v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.

V případě nedodržení těchto Podmínek používání má společnost Rijk Zwaan právo odstranit váš účet, případně jakékoli Informace ve vašem účtu.

Duševní vlastnictví
Zveřejněním Informací na tomto Webu udělujete společnosti Rijk Zwaan právo na použití, reprodukci, ukládání, překlady, distribuci a/nebo zpřístupnění těchto Informací veřejnosti prostřednictvím tohoto Webu, případně v publikacích vztahujících se k tomuto Webu na celém světě.

Nehledě na výše uvedené zůstáváte vy vlastníkem všech práv k Informacím (duševní vlastnictví) zveřejněným na tomto Webu, jejichž jste právoplatnými majiteli.

Není povoleno na tento Web umístit jakékoli Informace, které mohou porušovat jakákoli práva (duševní vlastnictví) jakékoli další osoby.

Uživatelé mohou číst Web a Informace a vytvářet si kopie Informací pro vlastní osobní potřebu, například jejich vytištěním nebo uložením. Jakékoli jiné využívání Webu nebo Informací, například ukládání nebo reprodukce (části) tohoto Webu na jiných externích internetových stránkách nebo vytváření odkazů, hypertextových odkazů nebo přímých odkazů mezi tímto Webem a jinými internetovými stránkami, bez výslovného písemného souhlasu společnosti Rijk Zwaan je zakázáno.

Použití tohoto Webu neuděluje uživateli právo používat jakékoli štítky, ochranné známky nebo loga společnosti Rijk Zwaan jakýmkoli způsobem.

Nevyžádané nápady
V případě vložení nevyžádaných nápadů a/nebo materiálů, ať již textu, obrázků, zvuku, softwaru, informací nebo jiných materiálů (Materiály) na tento Web nebo jejich odeslání společnosti Rijk Zwaan pomocí e-
mailu či jiným způsobem, je společnost Rijk Zwaan oprávněna používat, kopírovat a/nebo komerčně využít tyto Materiály v plném rozsahu a bezplatně a společnost Rijk Zwaan není vázána žádnou povinností mlčenlivosti ohledně těchto Materiálů.

Tímto zbavujete společnost Rijk Zwaan odpovědnosti a chráníte ji před všemi akcemi, pohledávkami a závazky, utrpěnými, způsobenými nebo drženými společností Rijk Zwaan v důsledku použití či využívání Materiálů porušujících práva (duševní vlastnictví) jakékoli třetí strany, případně dopouštějících se jiných nezákonných jednání vůči třetí osobě.

Obecné zásady vkládání příspěvků
Doporučujeme vám zveřejňovat na Webu Informace. Platí zde však určité zásady, které byste měli dodržovat.

Při nahrávání Informací na Web se ujistěte, že jste k takové činnosti oprávněni a autorizováni. Nenahrávejte Informace, které nevlastníte nebo která mohou porušovat práva ostatních, jako jsou práva duševního vlastnictví nebo práva na ochranu údajů.

Veškeré Informace, které nahrajete na web, také nesmějí:
• být nepravdivé, nepřesné nebo zavádějící;
• být v rozporu s platnými zákony, předpisy, licencemi, nebo právy třetích stran;
• být škodlivé, výhružné, hanlivé, porušující práva, obtěžující nebo rasově nebo etnicky urážlivé;
• usnadňovat nezákonnou činnost;
• líčit sexuálně explicitní obrazy;
• podporovat násilí;
• být diskriminační, na základě rasy, pohlaví, barvy, náboženského vyznání, sexuální orientace a/nebo postižení;
• způsobit škodu či zranění osoby nebo majetku;
• v žádném případě narušovat řádné fungování Webu.

Společnost Rijk Zwaan může v konečném důsledku odebrat Informace, které podle názoru společnosti Rijk Zwaan nejsou v souladu s těmito pokyny, případně pokud společnost Rijk Zwaan obdrží oznámení od třetí strany, že vaše Informace porušují práva třetí strany. Společnost Rijk Zwaan může ohlásit možné porušení zákonů příslušným legislativním orgánům a spolupracovat s těmito orgány, mimo jiné tím, že jim prozradí vaši identitu. Společnost Rijk Zwaan si vyhrazuje právo prozradit vaši identitu třetí straně, která tvrdí, že Informace odeslané nebo nahrané prostřednictvím našeho Webu porušují její práva duševního vlastnictví nebo práva na ochranu údajů.

Zaručujete, že jakýkoli váš příspěvek na tomto Webu je v souladu s těmito pokyny. Zbavujete společnost Rijk Zwaan všech právních postihů v důsledku Informací nebo Materiálů, které jste odeslali nebo nahráli na Web, které porušují práva (duševní vlastnictví) jakékoli třetí strany nebo jednají jinak nezákonně vůči třetí straně.

Oznámení o ochraně soukromí a souborech cookie
Společnost Rijk Zwaan shromažďuje a zpracovává osobní údaje návštěvníků Webu podle
Oznámení o ochraně soukromí a souborech cookie.

Propojené weby
Tento Web obsahuje odkazy na externí internetové stránky. Společnost Rijk Zwaan nenese odpovědnost za použití nebo obsah internetových stránek, které odkazují na tento Web nebo na které z něj směřují odkazy. Naše Oznámení o ochraně soukromí a souborech cookie se nevztahuje na sběr a zpracování vašich osobních údajů na těchto externích stránkách nebo jejich prostřednictvím.

Oddělitelnost
Pokud tyto Podmínky používání jsou nebo budou částečně zneplatněny, strany budou i nadále vázány zbývajícími ustanoveními. Strany nahradí neplatné části platnými, které mají právní účinky a které co nejvíce odpovídají neplatným částem, s ohledem na obsah a účel těchto Podmínek použití.

Produkty a služby
Pokud si budete chtít objednat výrobky společnosti Rijk Zwaan nebo využívat služby nabízené společností Rijk Zwaan, upozorňujeme, že platí obecné podmínky používání společnosti Rijk Zwaan, u které jste objednali prodej výrobků společnosti Rijk Zwaan a služeb poskytovaných společností Rijk Zwaan. Tyto obecné podmínky používání vám zašleme na požádání. Kontaktní informace najdete na webu www.rijkzwaan.com.

Rozhodné právo a jurisdikce
Tyto Podmínky použití se řídí výhradně podle nizozemského práva. Všechny spory vzniklé v souvislosti s těmito Podmínkami použití, včetně sporů týkajících se existence a platnosti tohoto dokumentu, budou rozhodovány příslušnými soudy v Haagu, Nizozemsko, není-li společností Rijk Zwaan výslovně písemně dohodnuto jinak.