Warunki korzystania z witryny internetowej Love My Salad

Witryna internetowa Love My Salad (Witryna) jest własnością i znajduje się pod kontrolą spółki Rijk Zwaan Distribution B.V., której siedziba mieści się pod adresem: Burgemeester Crezéelaan 40, 2678 KX De Lie, Holandia (spółka Rijk Zwaan).

Zastosowanie niniejszych Warunków
Niniejsze warunki korzystania z witryny (Warunki) odnoszą się do odwiedzin Użytkownika w witrynie i jej użytkowania, a także do wszystkich rekomendacji, ilustracji, zdjęć, dźwięków, porad, przepisów, usług i wszelkich innych informacji znajdujących się w witrynie (Informacje).

Uzyskując dostęp do Witryny lub korzystając z niej, Użytkownik zgadza się przestrzegać niniejszych Warunków. Należy przy tym zaznaczyć, że niniejsze Warunki mogą w przyszłości ulec zmianie. Zaleca się, aby Użytkownicy Witryny regularnie sprawdzali, czy Warunki nie zostały zmienione.

Data ostatniej modyfikacji niniejszych Warunków: 2015.

Informacje i zakres odpowiedzialności
Spółka Rijk Zwaan w uzasadnionym zakresie dba o poprawność i aktualność Informacji publikowanych w Witrynie, nie gwarantuje jednak, że Witryna i (lub) Informacje będą poprawne, aktualne i rzetelne oraz wolne od błędów, wad, złośliwego oprogramowania i (lub) wirusów, ani nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.

Spółka Rijk Zwaan nie odpowiada za żadne szkody wynikające z użytkowania (lub niemożności użytkowania) Witryny i (lub) Informacji, w tym za szkody spowodowane przez niepoprawność lub niekompletność Informacji i (lub) Witryny albo przez błędy, wady, złośliwe oprogramowanie lub wirusy, chyba że takie szkody są rezultatem celowego działania lub poważnego zaniedbania ze strony spółki Rijk Zwaan.

Spółka Rijk Zwaan nie odpowiada za żadne szkody będące skutkiem wykorzystania przepisów kulinarnych opublikowanych w Witrynie ani za żadne wynikające z takiego wykorzystania reakcje (alergiczne).

Spółka Rijk Zwaan nie ponosi też żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania (lub niemożności wykorzystania) elektronicznych metod komunikacji z Witryną, w tym za szkody powstałe wskutek błędów lub opóźnień dostarczenia komunikatów elektronicznych, przechwycenia komunikatów elektronicznych lub manipulowania nimi przez osoby trzecie albo programy komputerowe wykorzystywane do komunikacji elektronicznej i przesyłania wirusów.

Obowiązki Użytkownika
Użytkownik ma obowiązek dbać o poprawność i aktualność swojego profilu i danych kontaktowych a także odpowiednio chronić swoje hasło.

Użytkownik, który publikuje informacje w Witrynie, odpowiada za te informacje i ich treść. Należy przy tym zaznaczyć, że Informacje publikowane w Witrynie mogą być wyświetlane i wykorzystywane przez inne osoby.

Korzystając z Witryny, Użytkownik musi przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji.

Jeśli Użytkownik nie będzie stosował się do niniejszych Warunków, spółka Rijk Zwaan ma prawo skasować konto Użytkownika i (lub) wszystkie znajdujące się na nim Informacje.

Własność intelektualna
Publikując Informacje w Witrynie, Użytkownik udziela spółce Rijk Zwaan prawa do wykorzystania, reprodukowania, przechowywania, tłumaczenia, rozpowszechniania i (lub) publicznego udostępniania Informacji za pośrednictwem Witryny i (lub) powiązanych z nią publikacji na całym świecie.

Bez uszczerbku dla powyższego postanowienia, Użytkownik pozostaje właścicielem wszystkich praw (własności intelektualnej) do publikowanych w Witrynie Informacji, których jest prawowitym właścicielem.

W Witrynie nie można umieszczać żadnych Informacji, które naruszałyby czyjekolwiek prawa (własności intelektualnej).

Użytkownicy mogą czytać Witrynę i Informacje oraz sporządzać kopie Informacji na użytek prywatny, np. przez ich drukowanie lub zapisywanie. Każdy inny użytek Witryny lub Informacji, np. przechowywanie lub reprodukowanie (części) Witryny w zewnętrznej witrynie internetowej albo tworzenie łączy, łączy hipertekstowych lub łączy zagnieżdżonych między Witryną i inną zewnętrzną witryną internetową, jest możliwy tylko po uzyskaniu wyraźnej pisemnej zgody spółki Rijk Zwaan.

Korzystanie z Witryny nie daje Użytkownikowi żadnych praw do użytkowania nazw, znaków towarowych ani logotypów spółki Rijk Zwaan.

Pomysły niezamawiane
Niezamawiane pomysły i (lub) materiały zawierające teksty, zdjęcia, dźwięki, oprogramowanie lub inne treści (Materiały), publikowane przez Użytkownika w Witrynie lub wysyłane do spółki Rijk Zwaan e-
mailem lub w inny sposób, mogą być przez spółkę Rijk Zwaan używane, kopiowane i (lub) eksploatowane w celach komercyjnych w maksymalnym zakresie i bez opłat, a spółka Rijk Zwaan nie jest ograniczona żadnym zobowiązaniem do zachowania poufności w odniesieniu do tych Materiałów.

Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć i obronić spółkę Rijk Zwaan przed odpowiedzialnością w związku z wszelkimi działaniami, roszczeniami i zobowiązaniami podjętymi lub zgłoszonymi wobec spółki Rijk Zwaan lub na nią nakładanymi wskutek użytkowania i (lub) eksploatacji Materiałów w sposób naruszający cudze prawa (własności intelektualnej) lub w inny sposób niezgodny z prawem wobec osoby trzeciej.

Wytyczne dotyczące publikowania Informacji
Spółka Rijk Zwaan zachęca Użytkowników do publikowania Informacji w Witrynie. Należy jednak wziąć przy tym pod uwagę określone wytyczne.

Przesyłając Informacje do Witryny, Użytkownik musi się upewnić, że ma to tego prawo i jest do tego upoważniony. Nie wolno przesyłać Informacji będących cudzą własnością lub naruszających prawa innych osób, np. prawa odnoszące się do własności intelektualnej lub ochrony danych osobowych.

Informacje przesyłane do Witryny nie mogą także:
• być fałszywe, nierzetelne ani mylące;
• naruszać obowiązujących przepisów, regulacji, licencji ani praw osób trzecich;
• być krzywdzące ani szkodliwe, mieć charakteru gróźb, zniesławienia ani molestowania, naruszać cudzego dobra, obrażać innych na tle rasowym lub etnicznym;
• nakłaniać do działań nielegalnych;
• zawierać obrazów o treści erotycznej;
• promować przemocy;
• stanowić przejawów dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, kolor skóry, wyznanie, orientację seksualną i (lub) niepełnosprawność;
• powodować szkód majątkowych ani wyrządzać krzywdy innym osobom;
• w żaden sposób zakłócać prawidłowego funkcjonowania Witryny.

Spółka Rijk Zwaan może nieodwołanie usunąć Informacje, jeśli w jej opinii będą one niezgodne z tymi wytycznymi lub jeśli zostanie powiadomiona przez osobę trzecią, że rzeczone Informacje naruszają prawa tej osoby. Należy przy tym zaznaczyć, że spółka Rijk Zwaan może zgłosić potencjalne naruszenia prawa odpowiednim organom władzy wykonawczej i ma obowiązek z nimi współpracować, co obejmuje m.in. ujawnienie im tożsamości Użytkownika. Spółka Rijk Zwaan zastrzega sobie prawo do ujawnienia tożsamości Użytkownika osobie trzeciej, która zgłosi, że Informacje opublikowane przez Użytkownika w Witrynie lub do niej przesłane naruszają prawa własności intelektualnej lub ochrony danych osobowych tej osoby.

Użytkownik oświadcza, że wszelkie Materiały publikowane przez niego w Witrynie są zgodne z niniejszymi wytycznymi. Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć i obronić spółkę Rijk Zwaan przed odpowiedzialnością odnoszącą się do wszelkich działań podjętych w związku z Informacjami lub Materiałami, które opublikował w Witrynie lub do niej przesłał i które naruszają cudze prawa (własności intelektualnej) lub są w inny sposób niezgodne z prawem wobec osoby trzeciej.

Oświadczenie o ochronie prywatności i plikach cookie
Spółka Rijk Zwaan gromadzi i przetwarza dane osobowe odwiedzających Witrynę zgodnie z
Oświadczeniem o ochronie prywatności i plikach cookie.

Powiązane witryny
Witryna zawiera łącza do zewnętrznych witryn internetowych. Spółka Rijk Zwaan nie odpowiada za użytkowanie ani zawartość witryn internetowych, w których znajdują się łącza do tej Witryny ani do których prowadzą łącza w niej umieszczone. Odnoszące się do Witryny Oświadczenie o ochronie prywatności i plikach cookie nie ma zastosowania do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez takie witryny zewnętrzne.

Rozłączność Warunków
Jeśli jakikolwiek z Warunków zostanie uznany za nieważny, pozostała ich część będzie nadal wiążąca dla stron. Strony zobowiązują się zastąpić taką uznaną za nieważną część Warunków postanowieniami, które będą ważne i które będą miały skutki prawne odpowiadające w maksymalnym zakresie zamierzonym skutkom rzeczonej nieważnej części, uwzględniając przy tym treść i cel niniejszych Warunków.

Produkty i usługi
Jeśli Użytkownik chce zamówić produkty spółki Rijk Zwaan albo skorzystać z oferowanych przez nią usług, musi pamiętać, że w odniesieniu do zamówień i zakupu produktów i usług spółki Rijk Zwaan obowiązują ogólne warunki określone przez nią w miejscu składania zamówienia. Takie ogólne warunki zostaną przesłane Użytkownikowi na żądanie. Potrzebne dane kontaktowe można znaleźć na stronie www.rijkzwaan.com.

Prawo właściwe i jurysdykcja
Niniejsze Warunki podlegają wyłącznie przepisom prawa holenderskiego. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszymi Warunkami, w tym spory dotyczące ich zastosowania i ważności, muszą być rozstrzygane przez właściwe sądy w Hadze w Holandii, chyba że spółka Rijk Zwaan udzieliła wyraźnej pisemnej zgody na inny sposób rozstrzygnięcia takich sporów.